Tiền Phạt Do Không Khai Thuế | Internal Revenue Service

Bởi xephangdanang
22 Lượt xem

Giảm Nhẹ Hình Phạt do COVID

Để giúp những người đóng thuế bị tác động ảnh hưởng bởi đại dịch COVID, chúng tôi sẽ hoàn trả hoặc khấu giảm tự động hóa tiền phạt do không khai thuế cho 1 số ít tờ khai năm 2019 và 2020. Hầu hết những khoản thanh toán giao dịch sẽ được trả vào cuối tháng 9 .
Để biết thêm chi tiết cụ thể, xem Giảm Nhẹ Hình Phạt do COVID ( tiếng Anh ) .

Hình Phạt Do Không Khai Thuế được áp dụng nếu quý vị không khai thuế trước ngày đến hạn.

Hình phạt quý vị phải trả là một tỉ lệ phần trăm số tiền thuế quý vị không nộp đúng hạn .

Làm Thế Nào Để Biết Quý Vị Có Nợ Tiền Phạt

Chúng tôi sẽ gửi cho quý vị một thông tin hoặc thư nếu quý vị nợ tiền Hình Phạt Do Không Khai Thuế. Để biết thêm thông tin, hãy xem phần Hiểu Về Thông Báo Hoặc Thư của IRS Gửi Cho Quý Vị .

Cách Chúng Tôi Tính Tiền Phạt

Chúng tôi tính Hình Phạt Do Không Khai Thuế dựa trên việc quý vị nộp tờ khai thuế trễ như thế nào và số thuế chưa nộp tính đến ngày đến hạn chi trả bắt đầu ( không phải ngày đến hạn gia hạn ). Số thuế chưa chi trả là tổng số thuế bắt buộc phải biểu lộ trên tờ khai của quý vị trừ đi số tiền đã chi trả trải qua khấu lưu, những khoản chi trả thuế ước tính và những khoản tín thuế khả bồi hoàn được phép .
Chúng tôi tính Hình Phạt Do Không Khai Thuế theo cách này :

  • Hình Phạt Do Không Khai Thuế là 5% số thuế chưa nộp cho mỗi tháng hoặc một phần của tháng mà tờ khai thuế bị nộp trễ. Khoản tiền phạt sẽ không vượt quá 25% số thuế chưa trả của quý vị.
  • Nếu cả hai Hình Phạt Do Không Khai Thuế và Hình Phạt Do Không Trả Thuế  được áp dụng trong cùng một tháng, thì Hình Phạt Do Không Khai Thuế được giảm xuống một khoản bằng Hình Phạt Do Không Trả Thuế cho tháng đó, với mức phạt tổng hợp là 5% cho mỗi tháng hoặc một phần của tháng mà tờ khai thuế bị nộp trễ.
  • Nếu sau 5 tháng mà quý vị vẫn chưa c trả, Hình Phạt Do Không Khai Thuế sẽ hết hiệu lực, nhưng Hình Phạt Do Không Trả Thuế vẫn tiếp tục cho đến khi số thuế được trả, tối đa là 25% số thuế chưa nộp tính đến ngày đến hạn.
  • Nếu tờ khai của quý vị trễ hơn 60 ngày, Hình Phạt Do Không Khai Thuế tối thiểu là $435 (đối với các tờ khai thuế bắt buộc phải nộp vào năm 2020, 2021 và 2022) hoặc 100% số thuế yêu cầu được thể hiện trên tờ khai, tùy theo mức nào thấp hơn.

Tránh Hình Phạt

Chúng tôi tính lãi cho những hình phạt .
Ngày mà chúng tôi mở màn tính lãi là khác nhau tùy theo loại hình phạt. Tiền lãi làm tăng số tiền quý vị nợ cho đến khi quý vị trả hết số nợ của mình. Để biết thêm thông tin về tiền lãi chúng tôi tính theo hình phạt, hãy xem Tiền Lãi .

Trả Tiền Phạt

Gửi cho chúng tôi khoản thanh toán hoặc trả toàn bộ tiền thuế của quý vị để tránh các tiền phạt và tiền lãi cộng thêm trong tương lai.

Xóa hoặc Giảm Hình Phạt

Chúng tôi hoàn toàn có thể xóa hoặc giảm một số ít hình phạt nếu quý vị hành vi có thiện chí và hoàn toàn có thể chỉ ra nguyên do hài hòa và hợp lý cho việc tại sao quý vị không hề đáp ứng nghĩa vụ thuế của mình. Theo luật, chúng tôi không hề xóa hoặc giảm tiền lãi trừ khi hình phạt được xóa hoặc giảm .
Để biết thêm thông tin, hãy xem phần giảm nhẹ hình phạt .

Khiếu Nại Hình Phạt

Nếu quý vị không đồng ý chấp thuận với số tiền quý vị nợ, quý vị hoàn toàn có thể khiếu nại hình phạt .
Hãy gọi cho chúng tôi theo số điện thoại thông minh không tính tiền ở góc trên cùng bên phải của thông tin hoặc thư được gửi cho quý vị hoặc viết cho chúng tôi một lá thư nêu rõ nguyên do tại sao chúng tôi nên xem xét lại hình phạt. Ký tên và gửi thư cùng với bất kỳ tài liệu tương hỗ nào đến địa chỉ trên thông tin hoặc thư gửi cho quý vị .
Hãy chuẩn bị sẵn sàng sẵn thông tin này khi quý vị gọi hoặc gửi thư :

  • Thông báo hoặc thư chúng tôi đã gửi cho quý vị
  • Hình phạt quý vị muốn chúng tôi xem xét lại
  • Đối với mỗi hình phạt, giải thích lý do tại sao quý vị cho rằng chúng tôi nên xóa nó

Nếu quý vị không nhận được thông tin, vui vẻ nhận tương hỗ qua điện thoại cảm ứng .

Tránh Hình Phạt

Quý vị có thể tránh bị phạt bằng cách khai và nộp thuế trước ngày đến hạn. Nếu không thể làm như vậy, quý vị có thể xin gia hạn thời gian khai thuế hoặc kế hoạch thanh toán.

Xin Gia Hạn Thời Gian Khai Thuế

Nếu quý vị cần thêm thời hạn để sẵn sàng chuẩn bị tờ khai thuế, hãy xin gia hạn thời hạn khai thuế. Điều này không giúp quý vị gia hạn thời hạn thanh toán giao dịch. Kế hoạch thanh toán giao dịch hoàn toàn có thể giúp quý vị trả theo thời hạn .

Nộp Đơn Xin Kế Hoạch Thanh Toán

Nếu quý vị không hề trả đủ số tiền thuế hoặc tiền phạt của mình đúng hạn, hãy trả số tiền quý vị hoàn toàn có thể trả ngay giờ đây và nộp đơn xin kế hoạch giao dịch thanh toán. Quý vị hoàn toàn có thể giảm những khoản tiền phạt trong tương lai khi thiết lập một kế hoạch giao dịch thanh toán .

Nhận Trợ Giúp

Để được trợ giúp về hình phạt, hãy gọi số điện thoại cảm ứng trên thông tin của quý vị. Nếu quý vị không nhận được thông tin, sung sướng sử dụng tương hỗ qua điện thoại cảm ứng .

Luật và Các Quy Định

BÀI VIẾT LIÊN QUAN