TUỔI GIÁP TÝ

Bởi xephangdanang
26 Lượt xem
Lá số tử vi DƯƠNG NỮ sinh năm GIÁP TÍ ( HẢI TRUNG KIM ) giờ HỢI ngày 19 tháng 11 Âm Lịch. Cung Mệnh Vô Chính Diệu an tại Sửu. Cung Thân an tại Hợi có sao THIÊN LƯƠNG đơn thủ .
Lá số tử vi DƯƠNG NỮ sinh năm GIÁP TÍ ( HẢI TRUNG KIM ) giờ HỢI ngày 13 tháng 1 Âm Lịch. Cung Mệnh an tại Mão có sao LIÊM TRINH, PHÁ QUÂN. Cung Thân Vô Chính Diệu an tại Sửu .
Lá số tử vi DƯƠNG NAM sinh năm GIÁP TÍ ( HẢI TRUNG KIM ) giờ TUẤT ngày 29 tháng 3 Âm Lịch. Cung Mệnh an tại Ngọ có sao TỬ VI đơn thủ. Cung Thân an tại Dần có sao VŨ KHÚC, THIÊN TƯỚNG .

Lá số tử vi DƯƠNG NỮ sinh năm GIÁP TÍ (HẢI TRUNG KIM) giờ TUẤT ngày 27 tháng 9 Âm Lịch. Cung Mệnh an tại Tí có sao PHÁ QUÂN đơn thủ. Cung Thân an tại Thân có sao THẤT SÁT đơn thủ.

Bạn đang đọc: TUỔI GIÁP TÝ

Lá số tử vi DƯƠNG NỮ sinh năm GIÁP TÍ ( HẢI TRUNG KIM ) giờ TUẤT ngày 22 tháng 5 Âm Lịch. Cung Mệnh an tại Thân có sao THIÊN CƠ, THÁI ÂM. Cung Thân an tại Thìn có sao THIÊN ĐỒNG đơn thủ .
Lá số tử vi DƯƠNG NỮ sinh năm GIÁP TÍ ( HẢI TRUNG KIM ) giờ TUẤT ngày 17 tháng 12 Âm Lịch. Cung Mệnh an tại Mão có sao TỬ VI, THAM LANG. Cung Thân an tại Hợi có sao VŨ KHÚC, PHÁ QUÂN .
Lá số tử vi DƯƠNG NAM sinh năm GIÁP TÍ ( HẢI TRUNG KIM ) giờ DẬU ngày 25 tháng 4 Âm Lịch. Cung Mệnh Vô Chính Diệu an tại Thân. Cung Thân an tại Dần có sao THÁI DƯƠNG, CỰ MÔN .
Lá số tử vi DƯƠNG NAM sinh năm GIÁP TÍ ( HẢI TRUNG KIM ) giờ DẬU ngày 25 tháng 2 Âm Lịch. Cung Mệnh an tại Ngọ có sao TỬ VI đơn thủ. Cung Thân an tại Tí có sao THAM LANG đơn thủ .
Lá số tử vi DƯƠNG NAM sinh năm GIÁP TÍ ( HẢI TRUNG KIM ) giờ DẬU ngày 11 tháng 11 Âm Lịch. Cung Mệnh an tại Mão có sao THÁI ÂM đơn thủ. Cung Thân an tại Dậu có sao THIÊN ĐỒNG đơn thủ .
Lá số tử vi DƯƠNG NỮ sinh năm GIÁP TÍ ( HẢI TRUNG KIM ) giờ THÂN ngày 22 tháng 6 Âm Lịch. Cung Mệnh an tại Hợi có sao LIÊM TRINH, THAM LANG. Cung Thân an tại Mão có sao VŨ KHÚC, THẤT SÁT .

Lá số tử vi DƯƠNG NAM sinh năm GIÁP TÍ (HẢI TRUNG KIM) giờ THÂN ngày 16 tháng 10 Âm Lịch. Cung Mệnh an tại Mão có sao THÁI DƯƠNG, THIÊN LƯƠNG. Cung Thân Vô Chính Diệu an tại Mùi.

Lá số tử vi DƯƠNG NAM sinh năm GIÁP TÍ ( HẢI TRUNG KIM ) giờ THÂN ngày 6 tháng 5 Âm Lịch. Cung Mệnh an tại Tuất có sao VŨ KHÚC đơn thủ. Cung Thân an tại Dần có sao TỬ VI, THIÊN PHỦ .
Lá số tử vi DƯƠNG NAM sinh năm GIÁP TÍ ( HẢI TRUNG KIM ) giờ THÂN ngày 3 tháng 12 Âm Lịch. Cung Mệnh an tại Tị có sao CỰ MÔN đơn thủ. Cung Thân an tại Dậu có sao THIÊN ĐỒNG đơn thủ .
Lá số tử vi DƯƠNG NỮ sinh năm GIÁP TÍ ( HẢI TRUNG KIM ) giờ MÙI ngày 30 tháng 11 Âm Lịch. Cung Mệnh an tại Tị có sao THIÊN PHỦ đơn thủ. Cung Thân an tại Mùi có sao VŨ KHÚC, THAM LANG .
Lá số tử vi DƯƠNG NỮ sinh năm GIÁP TÍ ( HẢI TRUNG KIM ) giờ MÙI ngày 22 tháng 6 Âm Lịch. Cung Mệnh an tại Tí có sao TỬ VI đơn thủ. Cung Thân an tại Dần có sao PHÁ QUÂN đơn thủ .
Lá số tử vi DƯƠNG NỮ sinh năm GIÁP TÍ ( HẢI TRUNG KIM ) giờ MÙI ngày 20 tháng 6 Âm Lịch. Cung Mệnh Vô Chính Diệu an tại Tí. Cung Thân Vô Chính Diệu an tại Dần .

Lá số tử vi DƯƠNG NAM sinh năm GIÁP TÍ (HẢI TRUNG KIM) giờ MÙI ngày 20 tháng 6 Âm Lịch. Cung Mệnh Vô Chính Diệu an tại Tí. Cung Thân Vô Chính Diệu an tại Dần.

Lá số tử vi DƯƠNG NAM sinh năm GIÁP TÍ ( HẢI TRUNG KIM ) giờ MÙI ngày 2 tháng 6 Âm Lịch. Cung Mệnh an tại Tí có sao PHÁ QUÂN đơn thủ. Cung Thân an tại Dần có sao TỬ VI, THIÊN PHỦ .
Lá số tử vi DƯƠNG NỮ sinh năm GIÁP TÍ ( HẢI TRUNG KIM ) giờ NGỌ ngày 21 tháng 12 Âm Lịch. Cung Mệnh, Thân đồng cung an tại Mùi có sao THÁI DƯƠNG, THÁI ÂM .
Lá số tử vi DƯƠNG NAM sinh năm GIÁP TÍ ( HẢI TRUNG KIM ) giờ NGỌ ngày 19 tháng 3 Âm Lịch. Cung Mệnh, Thân đồng cung an tại Tuất có sao THẤT SÁT đơn thủ .

BÀI VIẾT LIÊN QUAN