Tăng tuổi nghỉ hưu của người lao động năm 2023? Điều kiện được hưởng lương hưu theo quy định mới nhất?

Bởi xephangdanang
17 Lượt xem

Cho tôi hỏi tuổi nghỉ hưu năm 2023 được quy định như thế nào? Điều kiện được hưởng lương hưu là gì? Đây là câu hỏi của chị Hồng đến từ Đồng Nai.

Năm 2023 có tăng tuổi nghỉ hưu của người lao động không?

Căn cứ theo lao lý tại Điều 169 Bộ luật Lao động 2019 pháp luật về tuổi nghỉ hưu của người lao động đơn cử như sau :

Tuổi nghỉ hưu

1. Người lao động bảo đảm điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội được hưởng lương hưu khi đủ tuổi nghỉ hưu.

2. Tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường được điều chỉnh theo lộ trình cho đến khi đủ 62 tuổi đối với lao động nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035.

Kể từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 03 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 04 tháng đối với lao động nữ; sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 03 tháng đối với lao động nam và 04 tháng đối với lao động nữ.

3. Người lao động bị suy giảm khả năng lao động; làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn nhưng không quá 05 tuổi so với quy định tại khoản 2 Điều này tại thời điểm nghỉ hưu, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

4. Người lao động có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao và một số trường hợp đặc biệt có thể nghỉ hưu ở tuổi cao hơn nhưng không quá 05 tuổi so với quy định tại khoản 2 Điều này tại thời điểm nghỉ hưu, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

5. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.

Theo đó, tuổi nghỉ hưu năm 2023 của người lao động trong điều kiện kèm theo lao động thông thường được xác lập như sau :- Lao động nữ : Từ đủ 55 tuổi 07 tháng .

– Lao động nam: Từ đủ 60 tuổi 06 tháng.

So với năm 2021, trong năm 2023, tuổi nghỉ hưu tăng thêm 03 tháng so với lao động nam và 04 tháng so với lao động nữ .

Chế độ hưu trí năm 2022: Tuổi nghỉ hưu năm 2022 được quy định như thế nào? Giải quyết chế độ hưu trí trong bao nhiêu ngày?

Tăng tuổi nghỉ hưu của người lao động năm 2023 ? Điều kiện được hưởng lương hưu theo pháp luật mới nhất ?

Phải đáp ứng những điều kiện nào để được hưởng lương hưu năm 2023?

Căn cứ theo lao lý tại Điều 54 Luật Bảo hiểm xã hội năm trước ( Điều này được sửa đổi bởi điểm a khoản 1 Điều 219 Bộ luật Lao động 2019 ) lao lý về điều kiện kèm theo được hưởng lương hưu đơn cử như sau 🙁 1 ) Người lao động pháp luật tại những điểm a, b, c, d, g, h và i khoản 1 Điều 2 của Luật này, trừ trường hợp pháp luật tại khoản 3 Điều này, khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên thì được hưởng lương hưu nếu thuộc một trong những trường hợp sau đây :- Đủ tuổi theo lao lý tại khoản 2 Điều 169 của Bộ luật Lao động ;- Đủ tuổi theo pháp luật tại khoản 3 Điều 169 của Bộ luật Lao động và có đủ 15 năm làm nghề, việc làm nặng nhọc, ô nhiễm, nguy hại hoặc đặc biệt quan trọng nặng nhọc, ô nhiễm, nguy hại thuộc hạng mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phát hành hoặc có đủ 15 năm thao tác ở vùng có điều kiện kèm theo kinh tế tài chính – xã hội đặc biệt quan trọng khó khăn vất vả gồm có cả thời hạn thao tác ở nơi có phụ cấp khu vực thông số 0,7 trở lên trước ngày 01 tháng 01 năm 2021 ;- Người lao động có tuổi thấp hơn tối đa 10 tuổi so với tuổi nghỉ hưu của người lao động lao lý tại khoản 2 Điều 169 của Bộ luật Lao động và có đủ 15 năm làm việc làm khai thác than trong hầm lò ;- Người bị nhiễm HIV do tai nạn thương tâm rủi ro đáng tiếc nghề nghiệp trong khi thực thi trách nhiệm được giao .( 2 ) Người lao động pháp luật tại điểm đ và điểm e khoản 1 Điều 2 của Luật này nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên được hưởng lương hưu khi thuộc một trong những trường hợp sau đây :- Có tuổi thấp hơn tối đa 05 tuổi so với tuổi nghỉ hưu lao lý tại khoản 2 Điều 169 của Bộ luật Lao động, trừ trường hợp Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Nước Ta, Luật Công an nhân dân, Luật Cơ yếu, Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng có pháp luật khác ;

– Có tuổi thấp hơn tối đa 05 tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định tại khoản 3 Điều 169 của Bộ luật Lao động và có đủ 15 năm làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành hoặc có đủ 15 năm làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên trước ngày 01 tháng 01 năm 2021;

– Người bị nhiễm HIV do tai nạn đáng tiếc rủi ro đáng tiếc nghề nghiệp trong khi thực thi trách nhiệm được giao .( 3 ) Lao động nữ là cán bộ, công chức cấp xã hoặc là người hoạt động giải trí không chuyên trách ở xã, phường, thị xã tham gia bảo hiểm xã hội khi nghỉ việc mà có từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm đóng bảo hiểm xã hội và đủ tuổi nghỉ hưu lao lý tại khoản 2 Điều 169 của Bộ luật Lao động thì được hưởng lương hưu .( 4 ) Điều kiện về tuổi hưởng lương hưu so với một số ít trường hợp đặc biệt quan trọng theo pháp luật của nhà nước .Theo đó, người lao động cần phân phối những điều kiện kèm theo nêu trên để được hưởng lương hưu .

Điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động được quy định như thế nào?

Đối với lao lý về điều kiện kèm theo hưởng lương hưu khi suy giảm năng lực lao động thì tại Điều 55 Luật Bảo hiểm xã hội năm trước ( Điều này được sửa đổi bởi điểm b khoản 1 Điều 219 Bộ luật Lao động 2019 ) pháp luật đơn cử như sau 🙁 1 ) Người lao động pháp luật tại những điểm a, b, c, d, g, h và i khoản 1 Điều 2 của Luật này khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên được hưởng lương hưu với mức thấp hơn so với người đủ điều kiện kèm theo hưởng lương hưu pháp luật tại những điểm a, b và c khoản 1 Điều 54 của Luật này nếu thuộc một trong những trường hợp sau đây :- Có tuổi thấp hơn tối đa 05 tuổi so với tuổi nghỉ hưu pháp luật tại khoản 2 Điều 169 của Bộ luật Lao động khi bị suy giảm năng lực lao động từ 61 % đến dưới 81 % ;- Có tuổi thấp hơn tối đa 10 tuổi so với tuổi nghỉ hưu lao lý tại khoản 2 Điều 169 của Bộ luật Lao động khi bị suy giảm năng lực lao động từ 81 % trở lên ;- Có đủ 15 năm trở lên làm nghề, việc làm đặc biệt quan trọng nặng nhọc, ô nhiễm, nguy hại thuộc hạng mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phát hành và bị suy giảm năng lực lao động từ 61 % trở lên .( 2 ) Người lao động lao lý tại điểm đ và điểm e khoản 1 Điều 2 của Luật này khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên, bị suy giảm năng lực lao động từ 61 % trở lên được hưởng lương hưu với mức thấp hơn so với người đủ điều kiện kèm theo hưởng lương hưu pháp luật tại điểm a và điểm b khoản 2 Điều 54 của Luật này khi thuộc một trong những trường hợp sau đây :

– Có tuổi thấp hơn tối đa 10 tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định tại khoản 2 Điều 169 của Bộ luật Lao động;

– Có đủ 15 năm trở lên làm nghề, việc làm đặc biệt quan trọng nặng nhọc, ô nhiễm, nguy khốn thuộc hạng mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phát hành .Như vậy, so với người lao động suy giảm năng lực lao động thì cần phân phối những điều kiện kèm theo nêu trên để được hưởng lương hưu .Trên đây là 1 số ít thông tin chúng tôi phân phối gửi tới bạn. Trân trọng !

BÀI VIẾT LIÊN QUAN